Der kan være stor usikkerhed på forskellen mellem et midlertidigt botilbud, længerevarende botilbud og tilbud efter almenboligloven.

Det er et meget indviklet og bredt område som det kan være svært at navigere i. 

Føler du, at du eller en af dine pårørende gentagne gange slår hovedet mod en mur – så kan vi hjælpe dig.

Midlertidigt botilbud retter sig mod borgere der har behov for en f.eks. behandlingsmæssigrettet tilgang i en kortere periode, der kan sikre at borgeren på sigt kan vende hjem til egen bolig. Her kan der være tale om genoptræning eller tilbud der tilbyder specielle metoder. Det kan også være botilbud efter flere psykiatriske indlæggelser, hvor der er behov for ro og stabilitet. I disse situationer er det grundet den nedsatte funktionsevne, at man har behov for et botilbud. 

Længerevarende botilbud og tilbud efter almenboligloven henvender sig til borgere, der har behov for et mere permanent tilbud i en boform. Her lægges der vægt på, at der er behov for massiv støtte og pleje i den daglige livsførelse.

Mange oplever at få afslag på ansøgning om botilbud. Dette er begrundet i, at mange kommuner ligger vægt på mindst indgribende princippet. Dette er ofte uden at uden at sikre den rette individuelle vurdering. 

Ligeledes er der mange der oplever, at det valgte botilbud ikke er det rette for dem eller at de ikke får den nødvendige støtte i botilbuddet. 

Det er vigtigt, at borgere bliver bevilget det rette tilbud!

Ankestyrelsen ligger stor vægt på, at borgere der ikke kan klare sig selv i kortere eller længere perioder, får en faglig vurderet og begrundet tilrettelagt hjælp, til bedre at mestre eget liv på sigt.

Jeg kan være behjælpelig med at kigge med kritiske øjne på den konkrete og faglige vurdering der ligger til grund for en afgørelse.

Når der er tale om målgruppevurdering til botilbud, vil der være en fase med udredning, faglige vurderinger, partshøring og indstillinger.
Her kan jeg sørge for, at alle relevante fagpersoners vurderinger er inddraget, at der bliver inddraget vigtige principafgørelser og sørge for, at der bliver truffet den korrekte afgørelse på et oplyst, konkret, individuelt og fagligt grundlag.

Jeg kan ligeledes være dig behjælpelig med udarbejdelsen af en klage. Dette kan f.eks. være hvis du har modtaget afslag på din ansøgning.

Jeg vil sørge for, at der kommer klarhed over sagen og ligge et fagligt pres på kommunerne for, at sikre din retssikkerhed.

Vi havde brug for hjælp til at få skabt ro i vores sag og få vores sagsbehandler til at lytte.
Efter Emilie kom ind i vores sag, ændrede det hele sig og vores barn fik det rigtige specialtilbud.

Tusinde tak for din hjælp..

Rådgivningsforløb, udarbejdelse af klage over sagsbehandling og bisidder

Digital socialrådgiver kan ikke roses højt nok! Når ens egen overskud er i bund og man ikke kan gennemskue kommunen og føler det hele er uoverskueligt, så kommer Emilie og redder én. Gør det uoverskuelige, overskueligt. Jeg havde ikke selv overskudet til at klage på en afgørelse og var klar til at bare finde mig i det. Og i dag har jeg lige fået svar.. jeg har vundet! Jeg er bare SÅ glad for alt hvad Emilie har gjort. Tusinde tak!

Klage over afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste