Målgruppevurdering ift. tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter

Målgruppevurdering ift. tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter

Jeg får mange henvendelser omkring tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Det er ligeledes omdrejningspunktet og problemstillingen i mange af mine klientforløb.
Mange borgere får at vide af deres sagsbehandler, at de ikke er i målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste eller merudgifter, fordi barnet ikke har en diagnose. Borgeren får ofte dette at vide mundligt, modtager ingen skriftlige afgørelser og der bliver ikke udarbejdet en korrekt målgruppevurdering. 

Lovgivningen påpeger at man ikke behøver at have en diagnose. Om man er i målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste og/eller merudgifter, afhænger af funktionsnedsættelsens indvirkning i hverdagen. 

Derfor har jeg lavet følgende skriv omkring målgruppevurdering, som tager afsæt i lovgivningen. 

Man er i målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter hvis, ens barn har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Eller hvis barnet har en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. 

Afklaring af begreberne til brug for målgruppevurdering: 

Betydelig funktionsnedsættelse:

Konsekvenserne af lidelsen er af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Det er ikke lidelsens art eller omfang, der er afgørende, men følgerne af den nedsatte funktion.

Selvom lidelsen ofte er lægelig diagnosticeret, er det den samlede vurdering af funktionsevnenedsættelsen i forhold til den daglige tilværelse, der er afgørende.

I denne vurdering skal funktionsnedsættelsens betydning i forhold til den pågældendes aktivitetsniveau, skole- og uddannelsesforhold, personlige forhold, helbredsforhold etc. indgå.

Varig funktionsnedsættelse:

At have en varig funktionsnedsættelse, betyder at der ikke inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold. Endvidere at der i lang tid fremover vil være behov for at kompensere for følgerne af funktionsnedsættelsen.
Normalt vil funktionsnedsættelsen være en belastning resten af livet. 

Indgribende lidelse:

At lidelsen har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Kronisk lidelse:

Denne omfatter sygdomstilstande og lignende. Tilstanden vurderes at vare i flere år. 

Langvarig lidelse:

At have en langvarig lidelse behøver ikke være en uhelbredelig lidelse. Der lægges vægt på om lidelsen skønnes at vare et år eller mere.

Hvad betyder det så?

Hvis dit barn har en diagnose eller en anden form for funktionsnedsættelse/lidelse og på baggrund heraf, har udfordringer i hverdagen som er indgribende, kan du være i målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste eller merudgifter.

Det skal dokumenteres at dit barn er påvirket af sin lidelse/diagnose i hverdagen.
Et eksempel kunne være at dit barn ikke kan deltage i skolen på lige fod med andre, dit barn har sociale og faglige udfordringer og må ofte gå hjem, dit barn kan ikke sove om natten og putning tager flere timer.

Det betyder også, at hvis et barn f.eks. har ADHD, men ikke har følger af det i hverdagen som er omfattende og krævende, kan man godt vurderes uden for målgruppen. 

Dét som lægges vægt på ved vurdering af, om man er i målgruppen for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er, hvordan funktionsnedsættelsen/lidelsen påvirker en i hverdagen. Det er derfor i strid med lovgivningen og forkert vejledning, når en kommunen afviser med begrundelsen at barnet ikke har en diagnose. 

Du kan læse mere her: 

https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2011/11 

Vil du læse mere om merudgifter? Så se her.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *