Serviceloven

Serviceloven

Når det drejer sig om børn, unge og familier som har brug for støtte, er det serviceloven man bevæger sig i. I serviceloven finder du paragraffer for familiebehandling, aflastning, anbringelse, korte vejledningsforløb, tabt arbejdsfortjeneste merudgifter og meget mere.
Det er ligeledes i serviceloven du skal finde hjælp hvis dit barn har et handicap.

“Servicelovens §1:
Formålet med denne lov er
1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,
2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og
3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på den enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.
Her under kan du finde blogindlæg og blive klogere på dette område.”
– Danske love – Serviceloven.

INDLÆG

Merudgifter efter servicelovens §41

Merudgifter efter Servicelovens §41 er udgifter som familien ikke ville have haft, hvis barnet ikke havde et handicap eller lidelse. Merudgifter er derfor udgifter som opstår som følge af et barns handicap eller lidelse.
Familien skal sandsynliggøre deres merudgifter og beløbet skal overstige minimumsgrænsen som i 2022 er på 5.207 kr. årligt…

læs mere

Familievejledning og familiebehandling

Familievejledning tilbydes efter Servicelovens § 11.3. Ved familievejledning er problemstillingen afgrænset, idet forløbet er kortvarigt.

Formål med familievejledning bør afklares ved et møde eller i hvert fald i en drøftelse mellem familie og sagsbehandler. Dette så både familie og familievejleder ved…

læs mere