Klient case om børnesamtaler i forbindelse med børnefaglige undersøgelser

Klient case om børnesamtaler i forbindelse med børnefaglige undersøgelser

Børnefaglige undersøgelser er en undersøgelse som igangsættes, hvis der er behov for at afdække om barnet har behov for særlig støtte. Den bruges også hvis man f.eks. skal have vurderet om der er behov for et dagbehandlingstilbud. 

Børnefaglige undersøgelser skal afdække familieforhold, bolig, barnets udvikling, forældrekompetencer m.v. 

Ved udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser, skal der i følge lovgivningen afholdes forældresamtale og børnesamtale. Men SKAL der altid afholdes børnesamtaler? 

En klient oplyser…

En klient oplyser, at de har oplevet, at der skete sagsbehandlerskift under udarbejdelsen af undersøgelsen efter der har været afholdt børnesamtale første gang. Grundet skiftet mente ny sagsbehandler, at der skulle afholdes en ny børnesamtale. Dette medførte at barnet af to omgange, blev udsat for overbelastning og hensynsløs behandling.

Klientens barn har infantil autisme og har behov for meget høj grad af genkendelighed, struktur og forudsigelighed. Klienten gjorde adskillige gange opmærksom på, at barnet ikke ville kunne rumme en børnesamtale grundet funktionsnedsættelsen. Alligevel fastholdte sagsbehandleren at der skulle afholdes børnesamtale igen.

Sagsbehandleren manglede forståelse for diagnosen og formåede ikke at stille konkrete og tydelige spørgsmål. Dette medførte at barnet ikke kunne rumme at være i samtalen og blev overbelastet. 

Efter klienten har opstartet forløb hos mig, vejledte jeg klienten om lovgivningen. 

Børnefaglige undersøgelser efter Servicelovens § 50, stk. 3

Efter Servicelovens § 50, stk. 3 fremgår følgende:

Som led i undersøgelsen skal der finde en samtale sted med barnet eller den unge. Samtalen kan undlades, i det omfang barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod samtalens gennemførelse. Kan samtalen ikke gennemføres, skal oplysninger om barnets eller den unges synspunkter søges tilvejebragt. Samtalen kan finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse, når hensynet til barnets eller den unges bedste taler herfor.” (https://danskelove.dk/serviceloven/50)

Det fremgår ligeledes af § 50:

Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger.” (https://danskelove.dk/serviceloven/50

I gældende case, kunne barnet ikke indgå i samtalen, grundet sin funktionsnedsættelse. En børnesamtale med et fremmed menneske, vil i barnets tilfælde, betyde overbelastning og regression i udvikling. Barnet skal bruge lang tid på, at få bearbejdet samtalen og vil ej heller i henhold til sin alder og modenhed, kunne forstå eller indgå i samtalen. 

Det bør derfor være den faglige vurdering, at undlade samtalen af hensynet til barnets modenhed og og sagens karakter. 

Har du også brug for hjælp i din sag? Så se her.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *